Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
2 May 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Lilla Koreňová

(Lilla Koreňová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Země:
Country:
Slovensko
E-mail: lillakorenova@gmail.com
Adresa:
Address:
Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Blended learning v ďaľšom vzdelávaní učiteľov matematiky a študentov učitelského štúdia FMFI UK v Bratislave
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

E-learningové vzdelávanie učiteľov a budúcich matematiky má na FMFI UK v Bratislave už viacročnú tradíciu. Na našej fakulte sa venujeme už 10 rokov v rámci prípravy budúcich učiteľov matematiky kombinovanej forme vzdelávania v prostredí LMS MOODLE. Okrem kombinovaných foriem výučby študentov učiteľského štúdia matematiky realizujeme už niekoľko rokov aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov takouto formou. Obsah aj forma tejto výučby sa postupne menili a prispôsobovali novým požiadavkám. Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania učiteľov sme v rokoch 2006 - 2009 za pomoci grantu EU „EMATIK" preškolili viac ako 1000 učiteľov matematiky e-learningovou formou. Príspevok obsahuje opis vývoja obsahu a foriem kurzov, realizovaných v LMS Moodle za posledných desať rokov. Na základe dobrých skúseností s e-learningovou formou vzdelávania učiteľov matematiky z praxe spolu v jednom kurze s budúcimi učiteľmi (našimi študentami) sme v roku 2012 akreditovali aj kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov matematiky. V rámci projektu KEGA v súčasnosti testujeme nové formy a metódy tohto kontinuálneho vzdelávania.

Prezi

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, blended learning, kontinuálne vzdelávanie učiteľov, dištančné vzdelávanie, IKT vo vyučovaní matematiky, MOODLE

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The e-learning education of teachers and future teachers has a long tradition on FMFI UK in Bratislava.In the past 10 years on our faculty we have been dedicated to educating the future mathematics teachers with blended learning in a Moodle environment.Besides using blended learning in the education of future teachers of mathematics in the past few years we began using these techniques in the further training of teachers too.Both the content and the form of teaching was changed gradually to adapt to the new requirements.In the years 2006-2009 with the help of EU "EMATIK" we managed to train over 1000 teachers with e-learning methods.Based on the positive feedback from the e-learning education of the teachers of mathematics, in 2012 with the help of future teachers(our students) we managed to accredit some of these advanced studies. Currently within the project KEGA  we are testing new methods of education for advanced studies.This paper describes the experiences and the development of the content and form of courses realized in LMS Moodle in the last 10 years.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, blended learning, teacher training, distance learning, use of ICT in teaching mathematics, MOODLE, MOODLE

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Školy/School
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
PDF document prispevokKorenova_Moodlemoot2014verzia03.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()